Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

“COVID-19 ve Eğitim: Salgının Eğitimsel Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı

19 Ekim 2020 Pazartesi

BAP ÖAP-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi

“COVID-19 ve Eğitim: Salgının Eğitimsel Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı

Çağrı Amaç ve Kapsamı

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hayatı ciddi derecede etkilemekte, kısa ve uzun vadede kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek değişimlere neden olmaktadır. Bu süreçte, toplumsal olarak her türlü etkilerin yanında özellikle değişen öğretim yöntemleri ile eğitimsel sorunlara çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. 2019/2020 Bahar yarıyılının büyük çoğunluğunun uzaktan eğitim yoluyla yürütüldüğü gerçeği dikkate alındığında yüz yüze eğitim durmuş, öğrenciler okuldan uzak kalmıştır. Salgın sadece öğrencileri değil, öğrencilerin ilişkili olduğu toplumun tüm katmalarında hayatı derinden etkileyerek pek çok alanda önemli değişimlere neden olduğu ve tüm bu değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel vb. bağlamda birçok sonuç doğurduğu/doğuracağı düşünülmektedir.

Diğer alanlarda olduğu gibi sosyal ve beşeri bilimlerde de, salgının tetiklemiş olduğu problemlerin ele alınması ve çözümünde ciddi katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Salgını eğitimsel bağlamda daha iyi kontrol etmek ve etkilere karşı eğitim-öğretim sürecini hazır tutabilmek için acil olabilecek durumların sosyal bağlamlarının da ortaya konulması gerekmektedir. Bundan dolayı, bu salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler yönüyle araştırılmasına ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine ve kaynakların daha etkin planlamasına yönelik özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Bu çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal bilimler yönüyle incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, proje önerilerinin, salgının neden olduğu çok boyutlu etkilerin anlaşılması açısından, konuların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması da önemlidir.

Proje önerisi sunacak değerli araştırmacılarımıza yukarıda belirtilen çerçevenin anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla ele alınabilecek bazı konu örnekleri aşağıda sunulmuştur. Şüphesiz sunulacak proje önerileri bu örneklerle sınırlı değildir.

Sosyal ve Beşeri Konulara Örnekler:

 • Eğitim hizmetlerinin uzaktan erişim yoluyla ve çevrim içi sunulma uygulamaları,
 • Uzaktan eğitimde ekran yönetimi,  disiplini ve öğretmenlik uygulaması,
 • Uzaktan eğitimde motivasyonu arttırma yolları ve mesleki gelişim,
 • Uzaktan eğitimde öğretmenlik uygulaması,
 • Okullardaki eğitime ara verilmesi ve sınavların ertelenmesi/iptal olmasının etkileri; uzaktan eğitim ve alternatif ölçme/değerlendirme yöntem ve araçları geliştirme gibi çözüm ve uygulamaların geliştirilmesi,
 • Salgınla bireysel ve ailesel başa çıkma stratejileri ve bunların psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik, hukuki ve etik vb. değişkenlerle ilişkisi; psikolojik dayanıklılık, yılmazlık, baş etme ve uyumda zaman içinde ortaya çıkan değişimler,
 • Belirsizlik, kaygı, korku ve stresin çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar üzerindeki etkileri ve oluşturduğu riskler ve bunların etkisini azaltan/artıran olası faktörler,
 • Salgın nedenli kaybı olan ailelere, sağlık personeline ve risk altındaki tüm grupların ruh sağlığı sorunlarına ve travmayla baş etmelerine yönelik acil klinik müdahalelerin geliştirilmesi, psikolojik, sosyal, dinsel, kültürel, hukuki desteklerin sağlanması; web tabanlı koruyucu, izleyici ve müdahale edici programların geliştirilmesi,

Çağrıya Özel Hususlar

Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:

 • Proje destek süresi 6-12 ay ile sınırlıdır.
 • Destek üst limiti 50.000 TL’dir.
 • Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirecek bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin nereden ve nasıl toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer verilmelidir.
 • Sunulacak projenin konusu ilan edilen öncelikli alana uygun olmalıdır.
 • Başvuruda ÖAP projesi için geliştirilen başvuru formu kullanılmalıdır.
 • ÖAP projesi ile ilgili koşullar ve diğer bilgiler web sayfamızdan (http://bap.trabzon.edu.tr) öğrenilebilir.

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

20.10.2020 08:00

Çevrimiçi Başvurunun ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih

20.11.2020 23:59

 

 

 

 

 

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

Çevrimiçi Başvuru Sistemine aşağıdaki sayfadan erişilebilmektedir:

https://bapsis.trabzon.edu.tr/login.php

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )